Thông báo về công tác tổ chức thi kết thúc học phần trực tuyến học kỳ 1 năm học 2020-2021 cho các lớp đại học chính quy k61 trở về trước

Chi tiết xem file đính kèm./.