Bảng chuyển điểm thi sát hạch đầu vào cho sinh viên K62

- Sinh viên đạt từ 7,0 điểm trở lên (đạt A2) sẽ được đăng ký học B1;

- Sinh viên đạt từ 5,0 điểm trở lên (đạt A1) sẽ được đăng ký học A2;

- Sinh viên dưới 5,0 điểm sẽ đăng ký học từ A1.

Chi tiết xem file đính kèm./.