Kết quả đánh giá đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K62 năm học 2021 - 2022

Nhà trường thông báo đến các sinh viên K62 Kết quả đánh giá đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K62 năm học 2021 - 2022

Chi tiết xem file đính kèm