Đoàn tư vấn tuyển sinh của ĐH Giao thông vận tải trong buổi tư vấn hướng nghiệp tại THPT Thăng Long