Thông báo điểm thi sau phúc khảo Hệ liên thông, Bằng 2 chính quy 2017