Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm./.