Thông báo điểm trúng tuyển Hệ liên thông, Bằng 2 chính quy 2017