Thông báo gia hạn thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức