Thông báo về tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu và phương thức xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2022 (Thông báo số 1)