Thông báo kế hoạch chi tiết kỳ kiểm tra phân loại trình độ tiếng anh cho sinh viên K59