Thông báo về việc nhắc thời điểm kết thúc việc gửi ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên