Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên kỳ 2 năm học 2017-2017

Chi tiết xem file đính kèm./.