Thông báo thực hiện công tác thu thập các ý kiến nhận xét và đánh giá của sinh viên cuối khóa về các mặt hoạt động của Nhà trường

Chi tiết xem file đính kèm./.

Đính kèm: