Thông báo số 406 v/v Chuẩn bị cho công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của 11 ngành chưa kiểm định chất lượng đào tạo theo TT 04/2016 TT BGDĐT

Chi tiết xem file đính kèm./.

Đính kèm: