Thông báo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Ngày 19/11/2019, Nhà trường thông báo tới các đơn vị về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên học kỳ 1 năm học 2019 - 2020.

Chi tiết xem file đính kèm./.