Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT theo công văn số 2085/QLCL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Cục quản lý chất lượng

Chi tiết xem file đính kèm./.