Hướng dẫn của AUN -QA về các bước tiến hành đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo hình thức trực tuyến

Chi tiết xem file đính kèm./.