Cả nước có 212 chương trình đào tạo đại học được công nhận, trong đó có 5 chương trình của trường Đại học Giao thông vận tải