Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD về đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học và Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD về đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH.

Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD về đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học và Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD về đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH.